WHO WE ARE

img

Xarxaprod  - Network of spaces for production and creation in Catalonia – is an association that agglutinates both public and private centres for making and creation at the service of contemporary cultural production. Created in 2006, the main objective of Xarxaprod is to share and optimize resources with the aim of enriching the fabric of production available to creators and to foment their relations with society. The members of Xarxaprod are entities, projects, and platforms which offer spaces, resources (technicians and management), means (residencies, grants, awards, and publications) and support (training, interlocution with other entities, diffusion and presentations) for the processes of production in the ambit of creation and consequently also for those to whom it is destined, the general public. There are also private members, who are individuals with expert knowledge of the scene and a career within the sector.

Along what lines do we work?

  • To strengthen the position and visibility of the centres of creation and cultural production across the region.
  • To promote communication and the exchange of experiences between the associated spaces.
  • To ensure good practice within the centres for creation and production.
 How do we do it?
  • Organising courses, workshops, conferences and debates.
  • Holding four annual assemblies.
  • Creating spaces for dialogue and interlocution with public administrations and political references within the cultural ambit.
  • Mailing of an internal bulletin with information about the resources and services for creation offered by the different spaces within the sector. 

Estatutos

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Xarxaprod es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

Impulsar i promoure iniciatives i projectes de creació contemporània, públics o privats i la seva voluntat és el servei públic, sent els seus membres els espais de producció que ofereixen recursos, mitjans i recolzament als processos de producció en l’àmbit de la creació.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1. Organització de cursos, seminaris, jornades i debats.

2. Prestació de serveis de suport als espais membres.

3. Generació de tots aquests serveis a traves de la col·laboració amb institucions públiques, entitats privades, empreses o persones físiques.

4. Facilitar l’accés dels creadors:

a) A eines que cada membre per sí sol no té a l'abast.
b) A un espai conjunt d’experimentació, producció i difusió en la creació contemporània.
c) A espais de trobada social i professional.
d) L’oferta conjunta de serveis de suport i assessorament.

5.Crear una plataforma conjunta d’interlocució davant les administracions per:

a) Consolidar els actuals espais de producció i obtenir l’estatus d’interlocutor expert
davant la planificació i creació de nous espais de producció, i en temes referents a la ampliació de recursos per a la producció i infraestructures.
b) Ajudar a l’elaboració d’actuacions públiques de suport a la producció i als seus
processos.
c) Mediar, juntament amb les associacions professionals, en la demanda de nous
espais per a la creació, segons les necessitats detectades en l’àmbit d’influència de
cada un dels membres.
d) Detectar l’aparició de nous espais de producció atenent a la naturalitat de la seva
gestació.

6. Facilitar la informació i la comunicació entre tots els membres per tal de:

a) Optimitzar al màxim els recursos dels que disposa cada un d’ells i tots en conjunt - equipaments, personal qualificat, residències, espais i eines de difusió dels membres i dels projectes que gestionen.
b) Facilitar el transvasament de coneixement especialitzat i
c) L’intercanvi de programes sota criteris de complementarietat.

7. Treballar per l’obtenció i gestió de recursos que possibilitin projectes comuns de la xarxa, en forma de “projectes associats” o “projectes residents” que poden ser puntuals o permanents.

8. Vetllar pel compliment del codi de bones pràctiques dels centres de producció.

El contingut dels paràgrafs anteriors no té caràcter limitatiu; per tant, s’ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l’assoliment de l’objectiu i el desenvolupament de l’activitat.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili principal de l’associació s’estableix a Barcelona, El domicili principal de l'associació s'estableix a Barcelona, E-08018, i radica a Emilia Coranty 16. Can Ricart.

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

Cal que tinguin capacitat d’obrar.

Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques:

La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part d’una associació.

Per ser membre part de la xarxa s’han de complir tres de les següents característiques:

-oferir serveis o activitats obertes a la ciutadania
-oferir recursos tècnics o de gestió
-oferir formació
-oferir ajuts i beques
-oferir residències o tallers

El marc de les relacions entre els membres es manté sota els principis d’ètica de la
sostenibilitat i la reciprocitat de les relacions.

Tant si es tracta d’una persona física com jurídica, per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre Gener i Desembre, ambdós inclusivament.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació, o per via telemàtica a les adreces electròniques registrades.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació serà enviada als socis i sòcies via correu electrònic..

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament quan hi concorren al menys, la mitat més un dels membres de l'Assemblea, en primera convocatòria, i una quarta part dels mateixos, en segona convocatòria.

2. Qualsevol dels associats/ades pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar fins el mateix dia de l'assemblea. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.


Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el President/a, el secretari/ària, el tresorer/a. La Junta Directiva podrà decidír si incorpora el càrrec de vicepresidència, fins un màxim de dos membres, i un nombre de vocals, fins un màxim de 5 membres.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys any, sense que puguin ser reelegits en el termini dels dos anys següents un cop acabat el seu mandat.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques.
b) incapacitat o inhabilitació.
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern.
d) separació acordada per l’assemblea general.
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos
pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i les extraordinàries i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts.
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es
determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la
substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a i els vicepresidents/tes tenen les mateixes funcions.


Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.


Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.


Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.


Capítol X. La dissolució

Article 31

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.


Dolors Juarez Vives faig constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'assemblea general de data 2 d'abril de 2009, i que contenen les modificacions aprovades per l'assemblea general de data 21/12/2015.


El/la secretaria/ària                  el vist i plau de El/la president/a
Dolors Juarez Vives                Ramon Parramon Arimany

Board of Directors

President: Clara Garí
Graduated in History of Art from the UB and the Université Catholique de Louvain-la-Neuve, with a Diploma in Arts Animation from the Université Catholique de Louvain-la –Neuve and a postgraduate diploma in University Teaching from the UOC. Clara Garí is the director of the Foundation of the Nau Côclea Contemporary Art Centre (Camallera) as well as the programme El Grand Tour. Since 2008 she has been a consultant for the Master in Cultural Management of the Universitat Oberta de Catalunya and for various management courses aimed at artists such as: "Autogestión. Recursos de gestión para artistas y creativos" Girona (Espai Fang) Barcelona (Escola de Llotja) Lerida (Escola D'Art). For the last 12 years she has co-directed the educational project Shantidhara Pillalu in Chimallapali, Andhra Pradesh, India. She was the curator of the project "HoritzoTV perspectives d'una altra televisió possible" and of the encounters Blogs&Clubs Social networks and communication 2.0 (La Capella, Institut de Cultura de Barcelona) from 2007 to 2011. She is also a member of the governing body of the Platform of Artists for Catalonia. Previously she was the creator and director of the Arts Laboratory of the Fundació La Caixa.
 
Secretary: Lluís Llobet
Graduated in Geography and History from the Univeristat Autonoma de Barcelona and has an MA in Pyrenees, Museums, and Heritage Management from the Universitat de Barcelona. Since 1996 he has directed the Centre d'Art i Natura de Farrera, a work residency for artists and researchers from all over the world. Some of his responsibilities are: co-curator of the programme of Unesco-Ashberg grants for art and research (7 editions) and for Art and Nature (11 editions). Co-curator of exchange programmes with other centres (Cable Factory, Helsinki, Finland; UFAFabrik, Berlin, Germany; The Tyrone Guthrie Centre, Annaghmakerrig, Ireland; Nordik Centre, Dale, Norway; Artellewa, Giza, Egypt). Co-designer and co-curator of networking programmes such as: El Paisatge en l'Art Modern; Aland-Pirineus-Irlanda: an environmental exploration traversing islands and mountains; Pirineus: Art i Ecologia al s. XXI; Frontiers in Retreat (in process). Co-designer and co-curator of 4 editions of Aplec Saó (Festival of Environmental Art); 6 editions of Poesia als Parcs (Festival of Poetry in the Natural Park); 4 editions of the Morphology Seminar (Nature, Form and Creation). Co-organiser of 24 editions of the Farrera Seminar of poetry translation.  
 
Treasurer: Fernando González
He has worked principally in the business sector, within the areas of management and processes of production. Linked to different associations, he has instigated collaborative processes across the territory. Since 2009 he has been involved in the management of the Nau Ivanow.
 
Vocal: Laura Fusté
With a degree in psychology from the Universitat Autònoma de Barcelona and a Postgraduate degree in Associations and the Tertiary Sector from the same university, she is, since 2016, Head of Youth Services for the Ajuntament of Terrassa. From 2003 to 2007 she was responsible for the civic centre of the Service for Citizen Participation for the Ajuntament de Terrassa and Technician for youth culture for this same town hall from 2009 up until 2016.

Commissions

The work carried out by Xarxaprod is organised in commissions. The commissions are groups for debate and reflection that endeavour to ensure the network functions smoothly and to represent the plurality of voices existing within the association.
 
There are currently four active commissions:
 
- Commission for communication: ensures the smooth operation of communications between the associate members and also strategies for communication beyond the network. This commission is made up of: Laura Fusté, Carmen Collantes, Diego Tampanelli, Montserrat Pérez and Nihal Mumcu.
 
- Commission for political interlocution: the objective of this commission is to establish points of dialogue between the Xarxaprod, as an association representing the sector of spaces for creation and production, and the public administration. It also takes care of the relations established by the network with other associate entities within the cultural sector. This commission is made up of: Ramon Parramon, Dolors Juárez, Agustí Fructuoso, Danilo Pioli, Fernando González.
 
- Commission for internationalisation: one of the objectives of this commission is to look further afield, to enrich our vision. To seek alliances with international networks and to make the network, and the work carried out by the associated spaces, known on an international level. This commission is made up of: Mireia Estrada, Clara Garí, Lluís Llobet, Almudena Manzanal.
 
- Commission for Mapping: the creation of a map of the spaces for creation and production in Catalonia is one of the most important projects carried out recently. It is a cartography, which makes it possible to visualize all the spaces for creation and production operating within Catalonia. It is a living tool, undergoing constant mutation/updating that requires constant and permanent revision. This commission is made up of: Clara Garí, Fernando González, David Marín.


What is Xarxaprod?

Xarxaprod - Red de espacios de producción y creación de Cataluña- es una asociación que reúne centros de producción y creación, tanto públicos como privados al servicio de la producción cultural contemporánea.
Creada en el año 2006, el objetivo principal de Xarxaprod es compartir y optimizar recursos con la finalidad de enriquecer el tejido productivo a disposición de creadores/as y fomentar su relación con la sociedad.

logo

Supported by:
logo